TERMS & CONDITIONS.

เงื่อนไขและข้อตกลง


ข้อตกลงการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ The Ultimate JOY Lounge เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดยบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้น โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่นๆ ของบีเอ็มดับเบิลยูและเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์อื่นๆ ของบีเอ็มดับเบิลยูและเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมต่อนั้นอาจจะมีข้อกำหนดและ เงื่อนไขอื่น ซึ่งแตกต่างไปจาก ข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อื่นๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แต่ละแห่งที่ท่านเข้าเยี่ยมชม อย่าพึงสันนิษฐานว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้จะใช้กับเว็บไซต์อื่นของบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัดด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพและเสียง ซึ่งได้รับความ คุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่บรรจุในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัดหรือที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัดได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิ์เหล่านั้นให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ เว็บไซต์นี้ได้ เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้าซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมาย ชื่อรุ่น โลโก้ และตราสัญลักษณ์ เป็นลิขสิทธิ์ของ บีเอ็มดับเบิลยูเอจี มิวนิก ประเทศเยอรมนี หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นให้ใช้ในเว็บไซต์ นี้ได้ท่านอาจจะทำการพิมพ์ ทำซ้ำ หรือใช้ข้อมูลหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นซอฟต์แวร์ หรือรูปภาพ จากเว็บไซต์นี้เพื่อใช้ส่วนตัว หรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยไม่นำไปใช้ในกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า และมีข้อแม้ว่าท่านต้องระบุถึงสิทธิความเป็นเจ้าของให้แก่เจ้าของกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัดและไม่ทำการแก้ไขข้อมูลเหล่านั้น เอกสารทุกประเภทที่เกิดจากการทำซ้ำขึ้นจะต้องมีข้อความที่ระบุถึงสิทธิต่างๆ ที่ปรากฏในข้อมูลต้นฉบับนั้นๆ

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

เนื่องจากบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด มีความเป็นนิติบุคคลที่มีความเป็นเอกเทศ ดังนั้นจะเห็น ได้ว่าในเว็บไซต์นี้บางครั้ง เราอาจใช้ชื่อ “บีเอ็มดับเบิลยู” “เรา” “ของเรา” “โดยเรา” ซึ่งเราต้องการให้ หมายความถึงบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัดเท่านั้น

เนื้อหาและข้อมูลใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ได้รับการรวบรวมโดย บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ทุกครั้งในการเปิดดูเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่มีอยู่ ณ เวลา ขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ดังนั้นทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ก่อน

เราขอปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันใดๆ (warranties) ทุกประเภทที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่ท่านใช้การรับประกันคุณภาพ (warranties) ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้านการซื้อขายหรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผลที่จะได้รับ จากการใช้ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือการใช้ข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนอันเกิดจากโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในทางที่ผิด

โปรดสังเกตว่าผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภทที่เราซื้อหรือจำหน่ายนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในเนื้อหา การรับรู้คำสั่ง และ/หรือใบส่งสินค้า เรารับรองเพียงว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีคุณสมบัติตามมาตรฐานดังปรากฏในเนื้อหาเอกสารเหล่านั้น หรือในสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ จริง

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เราไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือการเชื่อมต่อใดๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก แม้ว่าเว็บไซต์ดัง กล่าวนั้นจะมี บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัดเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการก็ตาม การตัดสินใจว่าบริการ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ไม่มีความรับผิดชอบ ในฐานะเจ้าของ หรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้น หรือสินค้าและบริการที่บริษัทผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์นำเสนอ และบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใดๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของหรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใดๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใดๆ ก็ตามที่ละเมิด ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นจริง)

การคุ้มครองข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งต่อ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านเว็บไซต์นี้จะถูกนำ ไปใช้ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวเท่านั้น โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดก่อนผ่านไปยังข้อมูลอื่น และด้วยการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวนี้เท่ากับว่าท่านได้ยินยอมให้มีการนำข้อมูลนี้ไปใช้ตามนโยบาย การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น โปรดดูนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ข้อร้องเรียน

หากท่านมีคำถามหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อบรรณาธิการเว็บไซต์ www.BMWUltimateJOY.com ที่นี่

เขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และในกรณี ที่เกิดข้อพิพาทขึ้น อันเกี่ยวข้องเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นสัญญา หรือละเมิด หรือ นิติสัมพันธ์ทางกฎหมายใด ๆ ให้ศาลไทยมีอำนาจโดยเด็ดขาดในการพิจารณาข้อพิพาทเหล่านั้น